Resurser
FÖR FAMILJER
BOKTIPS
FRÅGOR & SVAR
RESURSER
För familjer
BOKTIPS
FRÅGOR & SVAR
Button Text

INTRO

Alla människor lever med en personlig berättelse om vilka de är och vad de varit med om som har format dem till de personer de är. Om vi blir ombedda att berätta om oss själva så gör vi det därför gärna genom att skildra våra liv just som en berättelse. Men vilket svar skulle vi ge om vi istället för att berätta om oss själva ombads berätta om den värld vi lever i? Hur lyder berättelsen om vårt universum och vår tillvaro?

Olika världsåskådningar gör anspråk på att svara på just den frågan, så också den kristna. Den kristna tron hänvisar till Bibelns stora berättelse som den sanna berättelsen om världen. Men kan en modern tänkande svensk hålla den för sann? Finns det några goda anledningar att tro att just den kristna berättelsen ger oss den sanna berättelsen om världen? I predikoserien ”En otrolig berättelse” brottas vi med dessa och många andra frågor som den kristna tron kan ge upphov till. Syftet med den här hemsidan är att tillhandahålla material för fördjupad reflektion och bearbetning av predikoseriens innehåll. Materialet kan med fördel användas i smågrupper såväl som enskilt. Här finns också material som lämpar sig att använda i barnfamiljer för att få igång samtal om tron i hemmet.

Alla människor lever med en personlig berättelse om vilka dem är och vad de varit med om som har format dem till de personer de är. Om vi blir ombedda att berätta om oss själva så gör vi det därför gärna genom att skildra våra liv just som en berättelse. Men vilket svar skulle vi ge om vi istället för att berätta om oss själva ombads berätta om den värld vi lever i? Hur lyder berättelsen om vårt universum och vår tillvaro?

Olika världsåskådningar gör anspråk på att svara på just den frågan, så också den kristna. Den kristna tron hänvisar till Bibelns stora berättelse som den sanna berättelsen om världen. Men kan en modern tänkande svensk kan hålla den för sann? Finns det några goda anledningar att tro att just den kristna berättelsen ger oss den sanna berättelsen om världen? I predikoserien ”En otrolig berättelse” brottas vi med dessa och många andra frågor som den kristna tron kan ge upphov till. Syftet med den här hemsidan är att tillhandahålla material för fördjupad reflektion och bearbetning av predikoseriens innehåll.

Materialet kan med fördel användas i smågrupper såväl som enskilt. Här finns också material som lämpar sig att använda i barnfamiljer för att få igång samtal om tron i hemmet.

RESURser

Så långt har vi kommit i predikoserien.

Del 1. Bibelns berättelse handlar om hur den treenige guden driven av gudomlig kärlek förhärligar sitt namn genom etablerandet av sitt goda styre, som kommer till världen genom Guds skapelse- och frälsningshandlande. Men vad betyder det? Såväl kristna som icke troende har ofta en förminskad, och i vår del av världen, individualistisk förståelse av vad Bibelns stora berättelse egentligen innebär. Inte så sällan sammanfattas detta i uttryck som ”Jesus dog för dig så du kan komma till himmelen.” Det är inte nödvändigtvis helt fel men Bibelns berättelse är större än så och om den bibliska berättelsen är sann så kastar den nytt ljus över hela tillvaron.

Lyssna igen

 

Huvudpunkter

 • Många människor, både kristna och icke kristna lever med en bitvis förminskad förståelse av vad kristen tro handlar om.
  Bibelns berättelse är större och handlar om ännu mer än att ”komma till himlen när jag dör”.
 • Bibelns berättelse låter oss möta en god Gud som från början till slut arbetar för att hans rike skall prägla och genomsyra hela skapelsen.
 • Bibelns hela berättelse pekar fram mot Jesus Kristus genom vilken Gud gör det möjligt för alla människor att bli en del av Guds rike och leva nya gudsrikesliv i väntan på Guds nya värld.

Illustration ”Komma till himmelen” när jag dör

Illustration: ”En större berättelse!”

Frågor att fundera över

 • Vilken förståelse av kristen tro hade du innan du lyssnade på del ett av predikoserien?
 • Har den den bilden förändrats på något sätt efter att du lyssnat?
 • Vilken skillnad gör det i en människas liv om hon lever i ljuset av Bibelns stora berättelse eller inte?

Del 2. Ingen bok har tryckts i så många exemplar som Bibeln. Om och om igen så toppar Bibeln försäljningslistorna och ingen annan bok är översatt till så många språk som Bibeln. Ingen annan bok har gjort ett sådant avtryck i den västerländska historien så som Bibeln. Den accepterades som Guds ord förmedlat genom mänskliga författare.

Så är det få svenskar som tänker idag. Tanken på en helig skrift är inte särskilt unik. Tvärt om tycks det finnas en tämligen stor uppsättning ”heliga böcker” och om vi är ärliga, uppfattar vi inte de flesta av dem som sagor och myter? Finns det några goda skäl att, så som kristna har gjort historiskt, hävda att Bibeln är Guds ord och inte bara sagor för vuxna och vad betyder det i sådana fall att Bibeln är Guds ord? I predikoseriens andra del lyfter vi frågan om vi har någon anledning att ta Bibeln som något mer än en mänsklig produkt.

Lyssna igen

Huvudpunkter

 • När vi formulerar teologi behöver vi något som kan utgöra grund och ramverk. Gud behöver uppenbara sig själv för oss.
 • Kristna uppfattar Bibeln som inspirerad av Gud. Gud har verkat i och igenom de författare som skrivit de bibliska texterna så att de utgör ett tilltal från Gud till mänskligheten.
 • Tron på Bibeln som Guds ord har sin grund i övertygelsen att Gud uppenbarat sig själv i Kristus.
 • Kyrkans samlade erfarenhet är att Bibeln har kraft att göra det den är ämnad att göra: ”Föra människor till Kristus.”

Frågor att fundera över

 • Om Bibeln är inspirerad av Gud, hur bör det påverka ditt förhållningssätt till Bibeln?
 • Vilken är din erfarenhet av att läsa Bibeln? Vad händer i ditt liv när du tar till dig av Guds Ord?
 • Varför är Bibeln ibland så svår att förstå?
 • Finns det något särskilt bibelställe som talat särskilt till dig?

Del 3. I begynnelsen skapade Gud. Så inleds Bibeln första bok. Sen följer några av de mest omdiskuterade och debatterade kapitlen som finns i hela Bibeln, Bibelns skildring av skapelsen. Kanske är det inte så konstigt. Bibelns skapelseskildring ger nämligen upphov till många frågor. Hur ska dessa texter förstås? Är det en historisk beskrivning av hur det gick till när Gud skapade världen eller en myt? Vad är förhållandet mellan Bibeln och naturvetenskapen? Finns överhuvudtaget den Gud som Bibelns författare helt sonika utgår från som tillvaron yttersta verklighet? I del 3 av predikoserien adresseras dessa och andra frågor som Bibelns första kapitel ger upphov till.

Lyssna igen

 

Huvudpunkter

 • Tron på Gud som världens skapare är central för kristen tro.
 • Om Gud är upphovet till vår värld ger det oss anledning att se annorlunda på världen än om den finns här av en slump.
 • Det finns goda anledningar till att tro att vår värld verkligen har kommit till till följd av en skaparguds handlande.

Frågor att fundera över

 • Hur reagerar du på tanken att det förändrar vår syn på världen huruvida den är skapad av Gud eller finns här av slump?
 • Vad tyckte du om argumenten till stöd för tanken att Gud skapat världen som presenterades i förkunnelsen?

Del 4. Föreställ dig att du driver ett företag och äger en kontorslokal som ständigt utsätt för inbrott. Efter en tid beslutar du att anlita ett säkerhetsföretag som för bevakning av din kontorslokal. Men inbrotten fortsätter, till sist börjar du undra vad det där säkerhetsföretaget egentligen håller på med. Ja frågan är om de överhuvudtaget har någon personal på plats. För många människor ter det sig rimligt att föra samma resonemang när det gäller Guds förhållande till allt lidande som världen är märkt av. Vad håller Gud egentligen på med? Finns han överhuvudtaget på plats? I den fjärde delen av predikoserien brottas vi med det så kallade ”lidandets problem”.

Lyssna igen

Huvudpunkter

 • Gud skapar en värld där han i partnerskap med människan vill bringa sitt styre till världen.
 • Men människan har misslyckats med att återspegla Gud och leva ut Guds rike. Resultatet är en trasig värld, fylld av lidande och död.
 • Frågan: ”Vad håller Gud på med?” Varför tillåter han världen se ut som den gör? Det brukar kallas för lidandets problem?
 • Besvarat som ett filosofiskt problem: 
  • Själv faktumet att vi tycker att vår värld är orättvis pekar mot att det finns en standard utanför världen mot vilken vi kan jämföra vår värld med.
  • Vi är inte i position att säga att Gud inte kan ha några anledningar till att tillåta lidande i världen.
 • När vi går igenom personliga prövningar är det inte alltid filosofi till hjälp. Det finns kraft i tron på Kristus och i erfarenheten av Jesus som hjälper oss mitt i svåra omständigheter.

Frågor att fundera över

 • Hur hanterar du personliga motgångar och lidande?
 • Jesus har delat världens ledande, hur hjälper den tanken dig i mötet med svårigheter?
 • Bibeln utmanar oss att fästa blicket på hoppet om Guds rikes fullbordan. Hur kan det hoppet hållas levande i ditt liv?

Del 5.  Får en kristen äta räkor? Det kan tyckas vara en mycket märklig fråga. Varför skulle en kristen människa inte få äta räkor? Därför att det finns ett förbud i Bibeln mot att äta vattenlevande djur som ”inte har fenor och fjäll”! (3 Mos 11:9 – 12) Det är ett av många bud som finns nedtecknade i den del av Bibeln som vi kallar för Gamla testamentet. Hur ska egentligen en kristen person förhålla sig till den delen av Bibeln? Och vad gör vi med ”hemska och märkliga lagar” i GT? Detta och andra frågor adresseras i den femte delen av predikoserien.

Lyssna igen

Huvudpunkter

 • En fråga som kan vara utmanande för kristna är hur man ska se på lagen i Gamla testamentet. Den tycks innehålla påbud och regler som vi tycker är moraliskt tvivelaktigt.
 • Plockar inte kristna bara russinen ur kakan på Bibeln, och Gamla testamentet i synnerhet?
 • Gamla testamentets lag var given för en viss tid med ett särskilt syfte och ger inte alltid uttryck för Guds ideal.

Frågor att fundera över

 • Hur har har du tänkt kring Mose lag innan du lyssnade till predikan?
 • Har ditt sätt att tänka kring Mose lag förändrats på något vis efter att lyssnat på förkunnelsen?
 • Anledningen till att kristna inte är bundna av allt som står skrivet i lagen i GT är därför att lagen uppfyllt sitt syfte och NT:s författare säger det.

Fördjupning

Här kan du läsa mer om du vill fördjupa dig i frågan om hur en kristen skall se på Gamla testamentets lag.

Artikel av Douglas Moo som citeras i predikan: https://www.desiringgod.org/articles/should-christians-obey-the-old-testament

 

 

 

 

 

Chris Wright är teolog och bibelforskare med fokus på Gamla testamentet. I boken The God I Don’t understand är en lättläst bok där Wright berör frågeställningar som tangerar temat för predikan.

En annan författare, Paul Copan, har skrivit en lite mer avancerad bok där han adresserar många frågor om Mose lag.

Del 6. Jesus är av antikens historias mest välbelagda personer. Hans existens betvivlas inte av någon seriös historiker idag. Men vem var han egentligen? Och vem trodde han själv att han var? I del 6 av predikoserien undersöker vi den historiska personen Jesus Kristus närmare.

Lyssna igen

Huvudpunkter

 • I Jesus samtid fanns olika föreställningar om vem han var.
 • Även idag finns det många olika föreställningar om Jesus.
 • Hur kan vet veta något om vem Jesus var? Svar: Vi har historiska källor som vi kan undersöka.
 • I de historiska källor som vittnar om Jesus möter vi en person som gör anspråk på att vara Guds Son i unik mening.

Frågor att fundera över

 • Varför finns det så många olika idéer om vem Jesus var och är?
 • Vem tänker du att Jesus? Vad betyder det?
 • Om Jesus är den han sa sig vara, hur bör vi gensvara på det?
Del 7. Finns det några tråkigare människor än kristna människor? De inordnar hela sina liv efter en gammal bok och följer alla möjliga regler. Nej, absolut inte skyndar sig många kristna människor att svara. Kristen tro handlar inte om att följa en rad regler. Men finns det då inte en rad bud och uppmaningar i Bibeln? Är det inte så att Jesus själv ger åtskilliga befallningar? Svaret är jo det gör han och i del 7 av predikoserien vänder och vrider vi på vilken plats regler och bud har i ett kristet liv.

 

 

Del 8. Jesus agerande i Jerusalem någon gång kring år 30 ledde till att han avrättades på ett romerskt kors. En romersk korsfästning innebar en långsam och mycket plågsam död samtidigt som den dömde vanhedrades och gjordes till allmänt åtlöje. De första kristna hävdade trots det att Gud var inblandad i Jesus död. Att hans död var ett offer och att när vi ser på den plågade Jesus så ser vi kärleken som triumferar. Men hur då? Hur kan en god Gud sända sin Son till världen medveten om att han kommer att bli avrättad. Ja mer än så, hur skulle en god Gud kunna ha något med korsdöden att göra överhuvudtaget? Denna fråga tar vi oss an i den åttonde delen av predikoserien.

 

Del 9. Jesus död hade varit ett nederlag och ett misslyckade om det inte vore för uppståndelsen. Paulus skriver i ett av sina brev att om Kristus inte uppstått då ”är er tro meningslös” (1 Kor 15:17). Den brinnande frågan är då såklart huruvida Jesus verkligen har uppstått och hur kan vi veta att så är fallet 2000 år senare. I del nio av predikoserien är det just denna fråga som lyfts.
Del 10. Innan kristendomens intåg i Sverige och landets kristnande fanns dominerade asatron och enligt den så var det guden Tor som orsakade åska. Men idag känner vi ju till den naturvetenskapliga förklaringen till att åska uppstår. Så där har det varit genom hela historien. Ovetenskapliga föreställningar har fått ge rum för naturvetenskapens landvinningar. Är det inte dags att också släppa taget om tron på mirakler? Det är ju ändå 2021! Frågan om det går att tro på mirakler i en tid av naturvetenskap är ämnet för predikoseriens tionde del.
Del 11. Enligt kristen tro så rör sig historien mot sin fullbordan. Eller rättare sagt, Gud för historien mot sitt slut, en dag skall Kristus komma åter för att upprätta sitt rike och nyskapa hela världen. Ondskan skall omintetgöras och döden slutligen kastas ut ur skapelsen. Det låter ju bra men bakom kulisserna gömmer sig hotet om att alla inte får vara med. Att det positiva med Jesus ankomst bara gäller de som tror rätt. Det är åtminstone så budskapet om en kommande dom kan uppfattas. Hur ska vi tänka kring dessa frågor? Det är temat för den sista och avslutande delen i predikoserien.

Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson är en duktig förkunnare och apologet som under många år har talat kring ämnen som ligger nära de som adresseras under den här predikoserien. I videoklippet nedan kan du lyssna till Stefan som predikar i Uppsala pingst under rubriken ”Finns Gud? Och vem är Han?”

The BibleProject

The BibleProject är en ideell animationsstudio som producerar korta animerade videor som förklarar Bibeln och komplexa teologiska koncept på ett sätt så att vanliga människor kan förstå. Rekomenderas varmt! Och allting är gratis! Kolla in deras YouTube-kanal och hemsida.

Introduktion till apologetik

Kristen apologetik handlar om att presentera anledningar att ta den kristna trons sanningsanspråk på allvar och ge svar på invändningar mot kristen tro. Tycker du det låter spännande? I klippet nedan får du tips på vart du kan börja om du är novis på området.

FÖR FAMILJER

Det finns ingen som kan ersätta dig som förälder när det gäller att föra tron vidare till dina barn. Söndagsskolan, scoutarbetet, konfirmationsläsningen och ungdomsgruppen kan spela en viktig roll men du som förälder kommer alltid att vara viktigast.

Ett av syftena med predikoserien ”En otrolig berättelse?” är att utmana dig som förälder att reflektera över din tro och över varför du tror som du gör så att du kan ha goda samtal om tron med dina barn. En av grundförutsättningarna för sådana samtal är att tron har en naturlig plats i hemmet. Materialet som finns samlat på den här sidan kan förhoppningsvis vara en hjälp på vägen.

En otrolig berättelse – brädspelet: Är ett brädspel där du och din familj får åka runt världen, besöka församlingar och ta del av berättelser om vad i vår värld som pekar på att Gud är på riktigt.

Bönemall Fyra sätt att be: Är en enkel bönemall som du med fördel använder i familjeandakt hemma. Skriv ut mallen och låt barnen skriva eller rita sina böner under rubrikerna, wow, tack, förlåt och hjälp.

Prata tro Frågor som öppnar för samtal: Är ett dokument med tips på frågor du kan använda för att inleda ett samtal om tro med dina barn och tonåringar.

Bibelfesten: Är ett antal bibelberättelser som Equmenia dramatiserat. Ett bra sätt att låta dina barn ta del av Bibelns berättelser.

Intervju med Natasha Crain

Natasha Carin är författare till boken ”Rusta dina barn” som du kan läsa mer om under boktipsen. I den här intervjun delar Natasha med sig av sina tankar kring hur föräldrar kan ha goda samtal om tro med sina barn (eller mor och farföräldrar med sina barnbarn).

BOKTIPS

Att läsa en bok kan stimulera till eftertanke och ge nya perspektiv på livet och tillvaron. När du brottas med innehållet i den kristna tron eller strävar efter att växa vidare i tron är det därför en bra idé att läsa en bok. Nedan får du tips på tre böcker. Den första är lite lättare, den andra lite svårare och det sista tipset är för dig som vill ha något utmanande att sätta tänderna i.

Gud och sånt

I boken Gud & sånt besvarar, fem personer som har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och att lyssna på ungdomars funderingar, frågor som många unga kristna bär på. Vad svarar men egentligen på frågor som: Är Bibeln sann? Vem är jag? Vad gör jag med min klimatångest och varför finns det så mycket våld i Bibeln? Dessa och många andra frågor letar bokens författare möjliga var på.

Det är inte säkert att du kommer hålla med om allt de säger men då kan deras förslag på svar istället utgöra utgångspunkt för samtal. Boken är lättläst och lättillgänglig med korta kapitel där personliga erfarenheter blandas med resonemang och argument.

Gud & sånt är skriven på ett sätt som passar tonåringen och den unga vuxne särskilt bra men även föräldrar kan med fördel ta del av bokens innehåll och använda det som utgångspunkt för att prata tro med sina barn.

Rusta dina barn

Någon har sagt att om de svenska frikyrkorna bara hade förmedlat sin tro till de barn som växer upp i familjer som tillhör en frikyrkoförsamling så hade medlemstalet ökat. Så ser inte verkligheten ut. Många barn växer upp i en kristen familj och lämnar tron i tonåren eller som ung vuxen. Det finns säkerligen många olika orsaker till det men en anledning är att kyrkan många gånger varit duktig på att berätta om vad vi tror på men inte alltid varit lika duktig på att motivera varför vi tror.

Boken Rusta dina barn vill hjälpa kristna föräldrar att förklara inte bara vad de tror utan också svara på frågan varför de tror. I boken får läsaren kortfattade och begripliga svar på inte mindre än 40 frågor som rör kristen tro som: Vilka bevis finns det för Guds existens? Hur kan en god Gud tillåta ondska och lidande? Varför befallde Gud folkmord på kanaaneerna och hur vet vi ens att Jesus har funnits? Poängen är inte bara att leverera färdiga svar på svåra frågor utan att ge dig en utgångspunkt för din egen reflektion och för att samtala med dina barn. Du som vill kan läsa bokens innehållsförteckning på följande länk: https://bit.ly/3bU4dlw Du kan också läsa bokens första kapitel här: https://bit.ly/3pc09Ry

Reasonable faith

Om du inte blir avskräckt av att läsa på engelska och vill ha något riktigt mattnyttigt som knyter an till predikoserien så är William Lane Craigs bok Reasonable Faith en utmärkt bok att läsa.  Craig har två stycken doktorstitlar, en i religionsfilosofi och en i teologi och har deltagit i offentliga debatter med många av vår tids kändaste ateister som Richard Dawkins, Sam Harris och Christopher Hitchens.

Det betyder emellertid inte att han saknar förmågan att förklara komplexa koncept och resonemang på ett sätt som vanliga människor kan förstå. I Reasonable faith adresseras frågor som relationen mellan förnuft och tro, Guds existens, historievetenskapens relation till påstådda mirakler och Jesus uppståndelse som en historisk händelse.

FRÅGOR & SVAR

En av poängerna med den här predikoserien är att stimulera både troende och icke troende att tänka igenom vad de tror på och varför de tror som de tror.

Kanske väcks då tankar och funderingar som du skulle vilja höra möjliga svar på. Du är varmt välkommen att ställa dina frågor till Andreas som utformat denna predikoserie. Skriv din fråga i formuläret och skicka in den.

I slutet av predikoserien kommer han att, i videoformat, försöka svara på så många som möjligt av de inskickade frågorna.